T.C.

ÖMERLİ İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 

 

ÖMERLİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

VAKFI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ömerli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından (1) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanı ile personel istihdam edilecektir.

 

1- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. Adresli Aile Kayıt Tablosu,
 3. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 4. Adli sicil kaydı,
 5. 2 adet fotoğraf (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olmak)
 6. Yerleşim Yeri Belgesi,
 7. 2015 veya 2016 yılı KPSS sınav sonuç belgesi,
 8. Diploma veya mezuniyet belgesi (Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi),
 9. Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişi,
 10. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir),
 11. Mardin ili Ömerli ilçesinde başvuru tarihi itibariyle son 6 aydır ikamet etmiş olmak ve bundan sonra ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek,
 12. Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası,
 13. Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası,
 14. En Az B Sınıfı Sürücü Belgesi Fotokopisi.

 

2- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

 

 1. GENEL ŞARTLAR

1)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,(Muafiyet Belgesi)

5)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53.üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.(Sabıka Kaydı)

7)  Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

9)  Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

 1. ÖZEL ŞARTLAR

 

 

1-SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ POZİSYONU İÇİN;

 

 1. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi Bölümleri, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmet Fakülteleri ve dengi fakültelerin bölümlerinden mezun olmak,

 2. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2015 veya 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

 3. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

 4. Microsoft Word ve Excel Programlarını İyi Derecede Kullanmak(MEB Onaylı Sertifikası sahibi olmak veya Üniversite Öğrenimi Sırasında Bilgisayar Dersini Aldığına Dair Belge Getirecektir.)

 5. İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli, 2 Ay Deneme süresinde personelin verimsiz olması, belirtilen şartların taşımadığı tespit edilmesi durumunda deneme süresi içerisinde idare ihbarsız ve tazminatsız olarak iş sözleşmesini feshedebilir)

 6. Vakıf iş ve işlemlerine engel olabilecek her hangi bir sağlık sorunu veya başka sorunlarının bulunmaması.

 7. Mardin ili Ömerli ilçesinde başvuru tarihi itibariyle son 6 aydır ikamet etmiş olmak ve bundan sonra ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek,

 8. En az B sınıfı sürücü ehliyet sahibi ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak.

 9. Bilgisayarlı Muhasebeyi iyi derecede kullanmak, (Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası sahibi olmak ya da lisans programının yanında ek olarak Bilgisayarlı Muhasebe bölümlerinden mezun olmak)

 10. Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak ve askerlikten tecilli olmamak, (Askerlikle ilişkisi olanların ve Askerlikten Tecilli olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 11. İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (Bir)

 

 

2-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 

1- Başvuruda bulunacak adaylar, 18.10.2016-27.10.2016 tarihine kadarhttps://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden on-line olarak başvurabilirler. Belirtilen tarihten sonra yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.

3- 03/11/2016 Perşembe günü saat 09:00’da Ömerli Kaymakamlığı Makam odasında mülakat yapılacaktır.

 

3-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

 

 

 

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

 

1- Ömerli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Mülakat Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğun tespiti için gerekli inceleme ve değerlendirme yapılacaktır.

2Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra başvuruların KPSS puanına göre sıralamasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro pozisyonu sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacak ve şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini en geç  01.11.2016 tarihinde Vakfa teslim edeceklerdir. Mülakat Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi pozisyonu için 5 aday Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-Tam Teşekküllü Sağlık Raporu ve Adli Sicil Kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine mülakat komisyonun takdirine bağlı olarak yedek eleman ataması yapılacak ya da yeniden alım için ilana çıkılacaktır.  Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve personel almama durumunda yeni sınav açıp açmama konusunda serbesttir.

 

5-MÜRACAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Müracaat Adresi: Adaylar   https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden on-line olarak başvurularını yapabileceklerdir.

 

Ayrıntılı Bilgi için Ömerli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağı Kat:3 ÖMERLİ / MARDİN

 

-İrtibat için Vakıf Müdürü Kemal ALTUNDAĞ   

 

İletişim Telefonu: (482) 541 36 11